Regulamin

 

 

REGULAMIN

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego („JEHN CERAMIKA” ROBERT JEHN-OLSZEWSKI, NOWA IWICZNA, UL. MLECZARSKA 23 05-500 PIASECZNO). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możlwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

  1. 1.      Definicje:
  2. 1.      Konsument –osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
  3. 2.      Sprzedający  "JEHN CERAMIKA", ROBERT JEHN-OLSZEWSKI
  4. 3.      Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży.
  5. 4.      Użytkownik – osoba, która zaakceptowała regulamin.

 

  1. Dane Sprzedającego

Sklep www.jehn.pl jest prowadzony przez firmę:

 "JEHN CERAMIKA" ROBERT JEHN-OLSZEWSKI

 Nowa Iwiczna

ul. Mleczarska 23

05-500 Piaseczno
NIP:  
1230053182;
 REGON:
140004653

Tel: +48 600 987 197

e-mail: jehn@jehn.pl

Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej prowadzona jest przez Ministra Gospodarki.

Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w GIODO i oczekuje na nadanie numeru.

KONTO BANKOWE: Bank PKO SA nr. rachunku bankowego:

32 1240 6351 1111 0000 4815 3470

dalej nazywany „Sprzedającym”.

 

  1. Sposób porozumiewania się

W przypadku zawarcia umowy na odległość sposób porozumiewania się Klienta ze Sprzedającym będzie odbywał się za pomocą:

  1. 1.      adresów mailowych: jehn@jehn.pl
  2. 2.      telefonu, pod numerem Sprzedającego  +48 600 987 197, koszt korzystania zgodny ze stawkami operatora, z którego usług korzysta Klient

 

4.Zamówienia

  1. 1.      Zamówienia można składa przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
  2. 2.      Zamówienia można składać w następujący sposób:

- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.jehn.pl

- mailowona adres jehn@jehn.pl

- telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Kontakt”.

  1. 3.      Dokonywanie zakupów w Sklepie możliwe jest zarówno dla Użytkowników zarejestrowanych i posiadających swoje Konto jak i dla Klientów składających zamówienie bez rejestracji i utworzenia Konta.
  2. 4.      Złożenie wstępnego zamówienia następuje poprzez dodanie przez Klienta wybranego towaru do koszyka zakupowego.
  3. 5.      W celu sfinalizowania zamówienia Klient zobowiązany jest do uzupełnienia potrzebnych danych: między innymi wyboru sposobu płatności, dostawy, a także do zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia oraz wybranie odpowiedniego przycisku („Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”), którym Klient potwierdzi zamówienie oraz świadomość, że jest zobowiązany do zapłaty.
  4. 6.      Po dokonaniu zamówienia Klient dostaje na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia;
  5. 7.      Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg:

a)      w przypadku zamówień płatnych przelewem lub poprzez system płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu określonej kwoty pieniężnej na rachunku bankowym Sprzedającego.

b)     w przypadku, zamówień płatnych przy odbiorze - po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta poprzez naciśnięcie linku w wiadomości e-mail zwrotnej otrzymywanej po dokonaniu zamówienia.

  1. 8.      Realizacja zamówienia uzależniona jest od dostępności towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i ma prawo podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
  2. 9.      Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na dany towar, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
  3. 10.  Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura lub paragon. Faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT.
  4. 11.  Klient ma prawo dokonywać zmian w zamówieniu do momentu sprzedaży tj. do wystawienia faktury. Klient ma prawo wycofać złożone zamówienie w całości do momentu wysłania towaru. Wprowadzanie powyższych zmian należy dokonywać poprzez Biuro Obsługi Klienta – e-mail pod adresem:   jehn@jehn.pl
  5. 12.  Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
    Dostępność prezentowanych produktów jest ważna do wyczerpania zapasów, a podawane ceny nie stanowią oferty w myśl prawa handlowego. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty internetowego sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

5. Sposoby zapłaty i dostawa

  1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Klient ma prawo odebrać zakup poprzez zamówionego samodzielnie kuriera (Sprzedający przygotowuje wtedy tylko przesyłkę do odbioru).
  2. Koszty i szczegóły dostawy zamówienia określone są w warunkach dostawy (kliknij).
    1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych, chyba że stan magazynowy produktu ukazuje inny czas realizacji zamówienia. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. W przypadku, gdy czas realizacji zamówienia przekracza 30 dni Klient zostanie poinformowany o powyższym. W takim przypadku Klient ma prawo ustosunkować się do zaistniałej sytuacji zgodnie z pkt. 4 ust. 8.
    2. Termin otrzymania przesyłki uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru. Przy dostawach pocztą (wg ofert Poczty Polskiej) czas realizacji wynosi około 2 - 4 dni robocze, przy dostawie kurierem (wg ofert firmy kurierskiej) 1 – 2 dni robocze.
    3. Obowiązują następujące formy płatności za zamówione towary:

- przelewem bankowym na rachunek Bank PKO SA Nr rachunku bankowego: 32 1240 6351 1111 0000 4815 3470 Jehn Ceramika Robert Jehn-Olszewski Nowa Iwiczna ul. Mleczarska 23, 05-500 Piaseczno (w tytule przelewu prosimy o podanie nr zamówienia otrzymanego w wiadomości e-mail).

- płatność przy odbiorze

  1. Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

 

6. Zawarcie umowy

  1. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedającego. W przypadku wybrania formy płatności w systemie ratalnym zagiel.pl po podpisaniu umowy z bankiem.
  2. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

 

7.Odstąpienie od umowy sprzedaży

  1. 1.      Zgodnie z art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (dalej OPK). Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Klient może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpienia od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać TUTAJ (kliknij).A także poniżej w załączniku do niniejszego regulaminu.
  2. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów w przypadku odstąpienia od umowy z wyjątkiem sytuacji:

- gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Sprzedający nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, chyba że Sprzedający zgodzi się ponieść ww. koszty.

  1. W celu odstąpienia od umowy powinien złożyć Sprzedającemu swoje oświadczenie na piśmie lub mailem na adres: jehn@jehn.pl. Dla zachowania ustawowego terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem (w przypadku oświadczenia wysłanego pocztą decyduje data stempla). Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
    1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

                                            a.i.      obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

                                          a.ii.      polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  1. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta drogą elektroniczną Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie przesłać Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ww. sposób
  3. 5.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  4. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5. 7.      Jeżeli Sprzedający nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. 8.      Klient powinien zwrócić rzecz Sprzedającemu(zalecamy zwrot wraz z paragonem/fakturą, co ułatwi Sprzedającemu zwrot) lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  7. 9.      Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść.
  8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 OPK, co jednak miało miejsce w punkcie 7 niniejszego regulaminu.
  9. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedającego lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Klientem. Klient nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach poprzedzających.
  10. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedający informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.
  11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu miedzy innymi do umów:

a)       o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze  względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

e)      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

8. Ceny

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 

  1. 9.      Postępowanie reklamacyjne
    1. 1.      Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    2. 2.      Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  jehn@jehn.pl.Przy zgłoszeniu reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu oraz rodzaju i daty stwierdzenia wady rzeczy, co ułatwi Sprzedającemu jej rozpatrzenie.
    3. 3.      Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na ja dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
    4. 4.      Składając reklamację Sprzedający zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedającego, a także, o ile to możliwe, dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Zalecamy wypełnienie formularza reklamacyjnego.
    5. 5.      Sprzedający odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.
    6. 6.      Sprzedający rozpoznaje reklamacje w terminie do 14 dni od jej złożenia lub dostarczenia Towaru, jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji.
    7. 7.      Po zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest, na żądanie Sprzedającego, jeżeli rozpatrzenie reklamacji tego wymaga, dostarczyć reklamowany Towar na adres wskazany przez Sprzedającego. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedający.

10. Postanowienia końcowe

  1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem. Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia rzeczy Klientowi bez wad.
  2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
  3. 3.      Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (www.jehn.pl). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
  4. 4.      Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
    w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu jehn.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
  5. 5.      Sprzedający informuje o kodeksie dobrych praktyk, z którym należy się zapoznać, a o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim.
  6. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
  7. Podane przez Klientów dane osobowe („JEHN CERAMIKA” ROBERT JEHN-OLSZEWSKI, NOWA IWICZNA, UL. MLECZARSKA 23, 05-500 PIASECZNO) zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. Klient dokonujący zakupu w www.jehn.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) dla celów realizacji zamówienia.
  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo ustalony według zasad obowiązujących w prawie.

 

11. Regulamin

  1. 1.      Regulamin wchodzi w życie 24.12. 2014 roku.
  2. Klient może pobrać Regulamin w każdym czasie, zapisać go na trwałym nośniku lub wydrukować.
  3. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827),Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 93 poz. 47 z późn. zm.) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z poźn. zm.).
  5. 5.      Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia jakichkolwiek innych gwarancji finansowych.
  7. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna wobec Użytkownika w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu. Usługi świadczone przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu.
  8. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu oraz Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail o zmianach.
  9. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

………………..………………………..

(data i miejsce)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(prosimy o wypełnienie i odesłanie tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dane Sprzedającego

JEHN-OLSZEWSKI ROBERT,

"JEHN CERAMIKA",

ul. Mleczarska 23,

Nowa Iwiczna 05-500

NIP:  1230053182;
 REGON:
140004653

Tel: +48 600 987 197

e-mail: jehn@jehn.pl

Ja ……………………………………....................................................................................

(imię i nazwisko Kupującego)

………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…nr tel………………...

(adres i nr telefonu Kupującego)

zgodnie z przysługującym mi prawem, wynikającym z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy w związku z zamówieniem o numerze/z dnia……………………. oraz o ich przesłaniu, zgodnie z przepisami ww. ustawy, na mój koszt, zgodnie z art. 33 i art. 34 ust. 2 ww. ustawy o prawach konsumenta, o czym zostałem poinformowany w regulaminie, na powyższy adres Sprzedającego.

 

Umowa została zawarta…………………………………

(data) 

Rzecz została odebrana…………………………………

(data)

 

Proszę o zwrot kwoty……… zł…………………………………………………………złotych (słownie)

(Podpis* imię i nazwisko czytelnie)

*jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (obowiązujący do 24.12 2014)

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Robert Jehn-Olszewski,”Jehn Ceramika” z siedzibą w Nowej Iwicznej ul, Mleczarska 23,05-500 Piaseczno 
NIP 1230053182, REG. 140004653
Tel. +48 600 987 197, adres e-mail: jehn@jehn.pl  
Bank PKO SA 32 1240 6351 1111 0000 4815 3470

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.